freeCodeCamp କୁ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

freeCodeCamp ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଓଡିଆ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି |

ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ freeCodeCamp ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ | ଯଦି ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ:

:point_right: Read this guide to translate freeCodeCamp’s resources.
:point_right: Join our global team of volunteer translators.
:point_right: Join our contributor’s chat room for Odia.


More resources:

  • TBD.
1 Like

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.